1. Македонски полициски синдикат - МПС

2. АРМ - Самостоен синдикат на вработени во одбраната

3. Синдикат на Македонски пошти

4. ССКО-СО на ЈП Гратски Паркинг

5. СО при АД Гратски Трговски Центат - Скопје

6. ЈЗУ Здравствен Дом - Скопје

7. ЈП Паркови и зеленило - Скопје

8. Синдикат на ЈП водовот и канализација - Скопје

9. СО на Агенција за храна и ветерина

10. ЈЗУУ Детска Хирургија - Скопје

11. Градинка Детска радост - Скопје

12. СО-МЖ - Инфраструктура - Дирекција

13. СО-МЖ - Инфраструктура - Сообраќај

14. СО-МЖ - Транспорт

15. СО-мж - Инфраструктура ЕТП

16. ЈЗУ Гратска Општа Болница 8 Септември - Скопје

17. ЈП Дрисла - Скопје

18. Општина Газибаба - Скопје

19. Јавно Претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје